نویسنده = محمد قنبری طلب
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 13-29

افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ آرزو زارع؛ محبوبه ضیایی بخش؛ محمد قنبری طلب