نویسنده = مریم اکبری
اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-23

فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری