نویسنده = محمد صاحب الزمانی
ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 83-102

اعظم قویدل؛ محمد صاحب الزمانی؛ نادر قلی قوچیان؛ افسانه زمانی مقدم